Kliknij tutaj jeżeli nie potrzebujesz żyranta lub wypełnij aplikację żyranta poniżej

NOTICE: 18 United States Code 1014, prescribes criminal penalties for false statements in loan applications to Federally issued banks. I/We hereby certify that the foregoing statements are true and complete and are made for the purpose of determining my/our eligibility for credit. I/We agree that this statement shall remain your property, whether or not the application is accepted. You are authorized to make all inquiries you deem necessary to verify the accuracy of the statements made herein and to determine my/our creditworthiness, including, but not limited to, procuring consumer

reports from consumer reporting agencies and credit information from other financial institutions and extenders of credit, references, present and former employers, merchants, landlords and creditors. Each applicant consents that, upon denial of the application based on a consumer report or information received from a person other than a consumer reporting agency or any applicant, creditor may make appropriate Fair Reporting Act disclosures to all applicants.

OSTRZEŻENIE: 18 Kodeks Stanów Zjednoczonych nr 1014 przewiduje sankcje karne za fałszywe oświadczenia we wnioskach o pożyczkę do banków Federalnych. Niniejszym zaświadczam, że powyższe oświadczenia są prawdziwe i kompletne oraz są sporządzane w celu określenia mojego / naszego uprawnienia do otrzymania kredytu. Zgadzam/y się, że niniejsze oświadczenie pozostanie własnością użytkownika, bez względu na to, czy wniosek został przyjęty. Ty jesteś upoważniony do przeprowadzania wszelkich niezbędnych czynności, które uznasz za niezbędne do zweryfikowania dokładności oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie oraz do określenia mojej wiarygodności kredytowej, w tym, ale nie wyłącznie, do zamawiania raportów kredytowych z agencji konsumenckich oraz informacji o kredytach z innych instytucji finansowych oraz referencje od obecnych i byłych pracodawców, właściciele nieruchomości i wierzycieli. Każdy wnioskodawca zgadza się, że w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie raportu konsumenckiego lub informacji otrzymanych od osoby innej niż agencja sprawozdawcza ds. Konsumentów lub wnioskodawcy wierzyciel może udostępnić wszystkim wnioskodawcom odpowiednie informacje dotyczące aktów poprawnego raportowania.

English

Aplikacja żyranta - Cosigner application

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz